Úvod Služby Spolupráce Reference Certifikáty Personál Kontakt

Služby

Vedení personální a mzdové agendy
Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Daňové poradenství
Auditorská činnost

Vedení personální a mzdové agendy

Vedení personální a mzdové agendy pro malé i velké organizace zahrnuje:


 • přípravu pracovní smlouvy
 • přihlášení/odhlášení zaměstnance k sociálnímu/zdravotnímu pojištění
 • měsíční výpočet mzdy z dodaných podkladů
 • zpracování měsíčních/ročních vyúčtování/hlášení (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, statistický úřad)
 • součinnost při provádění kontrol
 • daňové poradenství související s mzdovou agendou

Vedení účetní agendy

Vedení účetní agendy (podvojné účetnictví/daňová evidence) zahrnuje:

 • zaúčtování vydaných a přijatých faktur vč. sledování splatnosti pohledávek a závazků z obchodního styku, záloh a plateb daní
 • zaúčtování výpisů z běžných bankovních účtů
 • zaúčtování pokladních dokladů
 • zaúčtování ostatních účetních dokladů souvisejících s činností klienta
 • zpracování evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování měsíčních uzávěrek
 • archivace veškerých účetních a jiných podkladů a dokladů v jakékoliv podobě objednatele
 • operativní účetní poradenství a korespondence
 • administrativní zpracování a vedení inventarizací majetku objednatele
 • zpracovávání a kontrola agendy související s daní z přidané hodnoty
 • měsíční/roční závěrkové práce
 • součinnost při zpracování VÝROČNÍ ZPRÁVY v rozsahu odpovídajícímu platné legislativě
 • součinnost při zpracování ZPRÁVY O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH
 • příprava na audit

Účetní poradenství

 

 • účetní poradenství
 • mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS

Daňové poradenství:

 

 • daně z příjmů
 • daň z přidané hodnoty
 • daně spotřební
 • daň silniční
 • daň z nemovitých věcí
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • zastupování před orgány státní správy
 • zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin

Auditorská činnost

Auditorská činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a v souladu Mezinárodními auditorskými standardy. Auditor by měl získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.

Druhy prováděných auditů:

 • průběžný a závěrečný audit účetní závěrky
 • audit výroby
 • audit software
 • audit konsolidované účetní závěrky
 • audit dotací poskytovaných z rozpočtu České republiky a EU

Nenašli jste co jste hledali?
Volejte ! Pište!

Kontaktní formulář +420 596 121 232

Formy spolupráce

Vedení personální a mzdové agendy

Vedení personální a mzdové agendy lze realizovat v sídle klienta nebo v kancelářích naši společnosti.

Řešení operativních problémů

Průběžné řešení operativních problémů lze realizovat formou HOT-LINE, příp. formou e-mail korespondence.

Zpracování daňových přiznání

Na základě písemného požadavku budou v předem stanovené lhůtě zpracována přiznání související s činností klienta (daně z příjmů vč. souvisejících výkazů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitostí, ostatní majetkové daně).

Vnitropodnikové vzdělávání v oblasti daní
a účetnictví

Na základě písemného požadavku zadavatele lze zabezpečit vnitropodnikové vzdělávání v oblasti daní a účetnictví.

Vedení účetní agendy

Vedení účetní agendy lze realizovat v sídle klienta nebo v kancelářích naši společnosti.

Analýza účetních a daňových problémů

Na základě písemného požadavku zadavatele účetního a daňového problému, bude v předem stanovené lhůtě zpracována písemná odpověď.

Zastupování společnosti v daňovém řízení

Zastupování společnosti v daňovém řízení lze řešit formou zplnomocnění k jednotlivým úkonům (příp. generální plnou mocí).

Auditorské ověření účetní závěrky

V průběhu účetního období lze formou průběžného ověření dílčích účetních závěrek, připravit podklady a následně provést auditorské ověření účetní závěrky (vč. provedení předauditu pro zahraniční auditorské společnosti).

Oblasti působení

Oblast výrobní
Oblast obchodní
Oblast služeb
Vnitropodnikové vzdělávání

Můžeme Vám pomoci s:

 • restrukturalizací a zvýšením výkonnosti podniku
 • akvizicemi
 • vnitropodnikovým účetnictvím
 • statutárním auditem a účetním poradenstvím
 • daňovým poradenstvím a optimalizací daní
 • identifikací rizika podvodů a zlepšením kontrolních mechanizmů

Můžeme Vám pomoci s:

 • restrukturalizací, snižováním nákladů
 • poradenstvím pro lidské zdroje
 • IT poradenstvím
 • poradenstvím v oblasti převodních cen
 • daňovým poradenstvím při dovozu a vývozu (cla, DPH, statistika Intrastat)
 • daňovým poradenstvím v oblasti převodních cen
 • statutárním auditem a účetním poradenstvím
 • právními službami

Můžeme Vám pomoci s:

 • restrukturalizací, snižováním nákladů
 • poradenstvím pro lidské zdroje
 • IT poradenstvím
 • poradenstvím v oblasti převodních cen
 • daňovým poradenstvím v oblasti převodních cen
 • statutárním auditem a účetním poradenstvím
 • právními službami

Můžeme Vám pomoci s:

 • jednorázovým/pravidelným vnitropodnikovým vzděláváním v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky
 • IFRS
Komerční banka, a.s., Praha, Brno, Ostrava
Komerční banka, a.s., Praha, Brno, Ostrava
eBanka, a.s., Praha
eBanka, a.s., Praha
GE Money Bank, a.s., Praha
GE Money Bank, a.s., Praha

Certifikáty

Osvědčení
2009
Osvědčení - Daňový poradce
1993
Osvědčení - Daňový poradce
2001

Auditorská společnost
2009
Auditor
2009
Osvědčení
2007

Personál

narozen v r. 1963, absolvent VŠB Ostrava, obor elektro, od r. 1992 věnuje počítačovému zpracování dat, auditu software a daňové problematice (daň silniční, daň z nemovitých věcí a správa daní)
Ing. Ivo Slawik
výkonný ředitel
narozena v r. 1963, absolventka VŠE Praha, obor ekonomické informace a kontrola, od r. 1992 se věnuje vedení účetnictví a daňové problematice (daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, smlouvy o zamezení dvojího zdanění), od r. 1995 se věnuje auditorské činnosti a lektorské činnosti
Ing. Drahomíra Slawiková
daňový poradce, auditor,
bilanční účetní
narozena v r. 1975, absolventka VŠB Ostrava, obor finance, od r. 1998 se věnuje vedení účetnictví a daňové problematice (daně z příjmů, daň z přidané hodnoty)
Ing. Jana Růžičková
daňový poradce,
asistent auditora
narozena v r. 1972, absolventka SEŠ, od r. 1990 se věnuje účetnictví, mzdové a personální agendy
Karin Voznicová
účetní, mzdová účetní
narozena v r. 1970, absolventka VŠB Ostrava, od r. 1993 se vedení účetnictví, mzdové a personální agendy
Ing. Eva Zárubová
účetní,
asistent auditora

Kontakt

+420 596 121 232

csa.sro@csaspol.cz
CSA, spol. s r. o.
Masná 1850/4
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava